تصاویر نشست روسای جهاددانشگاهی و دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی ۲۹دی۱۳۹۹

۳۰ دی ۱۳۹۹ | ۱۱:۳۱ ۱۲