سلسله کارگاه های "سلامت سالمندی" معاونت پژوهشی جهاد دانشگاهی علوم پزشکی شهید بهشتی تیر۱۳۹۸

۳۱ تیر ۱۳۹۸ ۸
کارگاه تغذیه سالم
کارگاه تغذیه سالم
کارگاه سلامت سالمندی
کارگاه سلامت سالمندی
کارگاه آموزشی تغذیه در دوره سالمندی
کارگاه آموزشی تغذیه در دروه سالمندی