روسای پیشین

تعداد بازدید:۲۷۲۹

دکتر علی اصغر فرشاد

 • ریاست جهاددانشگاهی علوم پزشکی شهید بهشتی از سال 1367تا 1369
 • فوق تخصص جراحی عروق

دکتر محمد مرادی

 • ریاست جهاددانشگاهی علوم پزشکی شهید بهشتی از سال 1369تا 1377
 • دکترای ایمونولوژی

دکتر محمد مهدی آخوندی

 • ریاست جهاددانشگاهی علوم پزشکی شهید بهشتی از سال 1377تا 1382
 • دکترای جنین شناسی

  اصغر هدایتی

 • ریاست جهاددانشگاهی علوم پزشکی شهید بهشتی از سال 1382تا 1387
 • فوق لیسانس علوم سیاسی

دکتر محمد حیدری

 • ریاست جهاددانشگاهی علوم پزشکی شهید بهشتی از سال 1387تا 1390
 • پزشکی – دکترای حرفه ای

دکتر علیرضا آزاد خانی

 • ریاست جهاددانشگاهی علوم پزشکی شهید بهشتی از سال 1390تا 1395
 • پزشکی –  دکترای حرفه ای

 

دکتر علیرضا بهرامی

 • ریاست جهاددانشگاهی علوم پزشکی شهید بهشتی از سال 1395تا 1399
 • پزشکی عمومی