اولین کنفرانس ملی درمان‌های نوین سردرد با نگاه ویژه به سالمندان در جهاد دانشگاهی علوم پزشکی شهید بهشتی

۱۷ مهر ۱۳۹۷ ۱۱
اولین "کنفرانس ملی درمان‌های نوین سردرد" با نگاه ویژه به سالمندان در جهاد دانشگاهی علوم پزشکی شهید بهشتی
اولین "کنفرانس ملی درمان‌های نوین سردرد" با نگاه ویژه به سالمندان در جهاد دانشگاهی علوم پزشکی شهید بهشتی
اولین "کنفرانس ملی درمان‌های نوین سردرد" با نگاه ویژه به سالمندان در جهاد دانشگاهی علوم پزشکی شهید بهشتی
اولین "کنفرانس ملی درمان‌های نوین سردرد" با نگاه ویژه به سالمندان در جهاد دانشگاهی علوم پزشکی شهید بهشتی
اولین "کنفرانس ملی درمان‌های نوین سردرد" با نگاه ویژه به سالمندان در جهاد دانشگاهی علوم پزشکی شهید بهشتی
اولین "کنفرانس ملی درمان‌های نوین سردرد" با نگاه ویژه به سالمندان در جهاد دانشگاهی علوم پزشکی شهید بهشتی