کارگاه آموزشی تفسیر نوار قلب جنین در جهاد دانشگاهی علوم پزشکی شهید بهشتی

۲۲ مهر ۱۳۹۷ ۶
کارگاه آموزشی تفسیر نوار قلب جنین
کارگاه آموزشی تفسیر نوار قلب جنین
کارگاه آموزشی تفسیر نوار قلب جنین
کارگاه آموزشی تفسیر نوار قلب جنین
کارگاه آموزشی تفسیر نوار قلب جنین