آیین گرامی داشت چهل و یکمین سالگرد تشکیل جهاددانشگاهی ۱۷ مرداد ۱۴۰۰