سی و سومین سالروز تاسیس جهاددانشگاهی علوم پزشکی شهید بهشتی ۲۰دی ماه۱۴۰۰