حضور جهاددانشگاهی علوم پزشکی شهید بهشتی در شصست و یکمین کنگره جامعه دندان پزشکی «اکسیدا» ۲۶ خرداد ۱۴۰۱