اردوی یک روزه دانشجویان پسر دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی ۱۰ مرداد ۹۸

۱۱ مرداد ۱۳۹۸ ۳

اردوی یک روزه دانشجویان پسر دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی برگزارشد

به همت معاونت فرهتگی جهاد دانشگاهی علوم پزشکی شهید بهشتی با همکاری معاونت فرهنگی دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی اردوی یک روزه دانشجویان پسر به روستای ارنگه چالوس برگزار شد.

گفتنی است دراین تور یکروزه پویش بی زباله افتتاح و پاکسازی پسماندها توسط دانشجویان انجام شد.