برگزاری مانور اطفاء حریق به همت کانون HSE جهاد دانشگاهی در دانشگاه علوم پزشکی بهشتی ۹ مهر۹۸

۱۳ مهر ۱۳۹۸ ۶