بازدید رئیس جهاددانشگاهی و رئیس جهاددانشگاهی علوم پزشکی شهید بهشتی از مرکز توانبخشی آسایشگاه جانبازان ثارالله