دیدار مسئولان جهاد دانشگاهی علوم پزشکی شهید بهشتی با مدیرعامل و رییس هیات مدیره بانک صنعت و معدن

۰۸ خرداد ۱۳۹۸ ۳
دیدار مسئولان جهاد دانشگاهی علوم پزشکی شهید بهشتی با مدیرعامل و رییس هیات مدیره بانک صنعت و معدن
دیدارمسئولان جهاد دانشگاهی علوم پزشکی شهید بهشتی  مدیرعامل و رییس هیات مدیره بانک صنعت و معدن
دیدار مسئولان جهاد دانشگاهی علوم پزشکی شهید بهشتی  با مدیرعامل و رییس هیات مدیره بانک صنعت و معدن